Nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK 3 GYEREKES (6-16ÉV) CSALÁDOKNAK

 E-Tekegők Házában

2022.04.01-03-IG 

ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

1.Szervező 

Az E-Tekergők Háza KFT. (székhely: 1106 Budapest, Túzok köz 2., cégjegyzékszám: 14849963-2-42; továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki 18. életévét betöltötte és nem esik a 6. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a @E-Tekergők Háza hírlevelére feliratkozik ezen a linken:http://eepurl.com/hzOUC9 továbbá 3 gyermeket nevel 6-16 év között. A Játék lebonyolítását a Szervező végzi. 

2.Játék időszaka 

A Játék 2022.03.21. – 03.29.-ig. 00:00 tart. 

A hírlevél feliratkozás határideje : 2022. 03. 29. 00:00 óra 

Sorsolás: 2022. 03. 26., Módosult: 2022.03.29.

A játékban az E-Tekergők Házában 2 éjszaka (2022.április 1-3-ig) nyereményért játszanak a játékosok. 

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett @E-Tekergők Háza hírlevélre feliratkozás alól.

  1. A Játék menete, és a sorsolásban való részvétel feltételei

Akkor vehet részt egy játékos sorsolásban, ha feliratkozik ezen a linken:http://eepurl.com/hzOUC9 az E-Tekergők Háza hírlevelére és 3 gyermeket nevel 6-16 év között. A Játékosokat a Játék teljes név alapján azonosítja. Egy Játékos egy névvel csak egyszer vehet részt a Játékban. 

A Szervező a játék időszakot követően az oldal kedvelői között 1db E-Tekergők Házában 2 éjszaka (2022.április 1-3-ig) nyereményt sorsol ki. A nyeremény készpénzre nem váltható és szabadon, bármely termékre felhasználható. A Játékosok a Játék időtartama alatt kizárólag 1 alkalommal nyerhetnek. 

  1. Nyeremény és nyertes

A sorsolás elektronikus úton, a random.org online sorsoló segítségével történik. A sorsolás helyszíne: E-Tekergők Háza KFT. 1106 Budapest, Túzok köz 2., A sorsolás nem nyilvános. A nyertes sorsolásának időpontja: 2022. 03. 29. Szervező 1 fő nyertest sorsol ki.

A Játékban a sorsolás alkalmával 2 fő tartaléknyertest is kisorsolunk, akik – kisorsolásuk sorrendje szerint – abban az esetben léphetnek az adott játék időszakra kisorsolt nyertes Játékos helyébe, ha valamilyen oknál fogva az eredeti nyertes Játékossal vagy a sorrendben előttük álló tartalék nyertessel 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Játékos által megadott email címen (nem reagál az e-mailes megkeresésre a Játékos), vagy a nyertes Játékos vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek és így kizárásra kerül. 

5.Nyeremény átadása 

A Szervező a nyertes Játékost a sorsolás időpontját követő 2 munkanapon belül értesít e-mailben a nyeremény átvételének részleteiről. A nyereményre jogosult nyertes Játékos az értesítés napjától számított 2 napon belül jogosult és egyben köteles együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti. 

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettségét a kifizetőt terheli. A nyeremény kiszállítási költségét a Szervező viseli. 

A fenti játék promóciós játéknak minősül, nem minősül szerencsejátéknak, nem esik sem engedélyezési, sem bejelentési kötelezettség alá. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) helyettesítsen a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

A nyertes Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, hibás telefonszám, címelírás, stb.), a futár útján történő kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Játékos nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. 

A Szervező a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett

cselekmények, valamint a nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost esetlegesen ért minden kárért. 

6.Kizárás esetei 

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

– alapos okkal feltehető, hogy hamis profillal játszott; 

– jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti és a Szervező kizárja a Játékból. 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. 

7.Adatkezelési feltételek 

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat az E-Tekergők Háza Kft. – az esetleges adatok törlésére vonatkozó nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Játék lebonyolítása céljából felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, E-Tekergők Háza Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. 

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: 1106 Budapest, Túzok köz 2.; vagy a következő e-mail címen: info@tekergo.eu A Játékos ugyanezen a címen, illetve email címen kérheti adatai helyesbítését is. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy 

– amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatai törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

– Szervező a nyertes/nyertesek adatait a nyeremény postázása céljából tovább adhatja a nyereményt felajánló cégnek 

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. 

8.Felelősségi szabályok 

A Szervező kizárja felelősségét minden, a @E-Tekergők Háza oldalon lévő, illetve az azt működtető szervert ért külső vagy egyéb támadások esetére. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, így különösen de nem kizárólag tömegesen generált Instagram fiókok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Abban az esetben, ha a Játékos a Játékra jelentkezés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgálóval, az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A @E-Tekergők Háza oldalt létrehozó, működtető és adminisztráló Szervező a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A Játékhoz való csatlakozás és a @E-Tekergők Háza weboldala használata során, nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért a Szervező nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel. 

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Játékot vis maior, érdekkörén kívülálló ok vagy igazolt szükséghelyzet miatt kénytelen törölni, megrövidíteni, elhalasztani vagy annak feltételeit megváltoztatni. 

9.Egyéb szabályok 

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata megtalálhatóak a www.tekergo.eu internetes oldalon.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Részvételi- és Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. 

Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

Budapest, 2022. 03.21. 

E-Tekergők Háza Kft. 

Szervező